Greta

65 lb 13 year old Black Female Giant Schnauzer
Giant Schnauzer

Pin It

About this Photo