Santa Maggie

Santa Maggie says Merry Christmas!
Australian Shepherd

Pin It

About this Photo